Muerto mechanico

Muerto mechanico a-pocal

Muerto mechanico a-pocal

Muerto mechanico a-pocal
Jalamundi menjemput Parvati

Jalamundi menjemput Parvati

Jalamundi menjemput Parvati

Ерата на Водолей

Ерата на Водолей

Historie d\'amur

Historie d'amur

История на Анунаки

Historie d'amur

1

РОДЕНИТЕ НА ПЪРВО ЧИСЛО

1, първото число от всички числа е основата, върху която по­чиват другите цифри. Всички други числа са негови последова­тели. Следователно той е лидерът на „дома“. Хората, родени под това число, имат силна творческа и изобретателна природа. Те вярват твърдо в собствените си възгледи и имат силни убежде­ния. Следователно, не обичат възпротивенето и неканения съвет. За тях намесата е проклятие и те предпочитат да работят сами и независимо от другите, равни или подчинени. Всички тези харак­терни черти се съчетават и ги правят малки (а понякога и голе­ми) диктатори. Хората, родени под това число, са силно амбициозни и при­тежават голяма решителност и силна воля, които в детството се изявяват като инат и своенравие. Дете, родено на първо число, не отстъпва, докато не се изпълнят исканията му, и за да стане на неговото, прави скандали. С такива хора трябва да се отнася­ме тактично. Хората, родени под това число, понякога се изкач­ват на върха на професионалната стълба.

Емоции и секс

Доминиращата емоция на числото 1 е надмен­ната амбиция и за да я постигне, той подчинява цялата си енер­гия и умствени сили на работата на ръцете си. Естествено, това оставя малко време или място за мисли относно любов и рома­ни. Ако все пак се ангажира емоционално, то е за кратко време и чувствата му са от второстепенно значение, винаги подчинени на първостепенната цел: постигане на амбицията. От това следва, че обектът на такъв ангажимент трябва да е подчинен, безличен и непретенциозен. За такъв човек сексът е едностранчив и си го позволява като каприз и за собствено удоволствие. Едва ли заг­рижеността за партньора има някакво значение. Числото Едно рядко има добър брак, освен ако партньорът му проявява разби­ране и уважение към крайния му индивидуализъм.

Отрицателни качества

Както споменахме по­ рано, постигане­то на амбицията е първостепенна цел в живота на хора, родени под това число. Те са решителни и твърди и не се отказват от из­браната цел. Това са много добри качества, ако се подсилят с внимателно отношение, което те рядко притежават. В преслед­ване на амбицията си погазват грубо всяко противопоставяне и безжалостно използват и изхвърлят хора. Те са откровени до крайност в това, което казват, понякога стигат до безчувственост и жестокост. Така се противопоставят на твърде много хора и си създават врагове за цял живот. Такива индивиди трябва да са го­тови да понесат последствията от своите действия, защото проб­лемите, произтичащи от такава вражда, са създадени от тях.

Хармонични взаимоотношения

Хората, с които числото 1 е в хармония, са тези, които с желание се подчиняват. Ако могат да се задоволят да останат просто сенки и да не се стремят да иг­раят успоредна роля, те ще могат да поддържат връзката. Ако някой се опита да се намеси или да ограничи индивидуалността или свободата на партньора, по следите на такава връзка ще вър­ви бедата. Ключовата дума на връзката е „независимост“ и само човек, който уважава тази черта на характера, може да се разбе­ре с числото 1.

Болести

Сърцето и очите са органите, за които има най-­голя­ма вероятност да бъдат засегнати от болести или инвалидност. Високото кръвно налягане е друго вероятно заболяване на роде­ните под влиянието на числото 1 и се препоръчват периодични прегледи.

Лекове

Редовното приемане на карамфил, портокали, джин­джифил и мед има лечебен ефект върху страдащите от гореизб­роените заболявания. Субектът трябва да се погрижи те да се включат, по един или друг начин, в редовната му диета.

Съвети

От гледна точка на науката за числата, числото 1 е определено за едно от най-­добрите числа. Неговият притежател е с изключително твърд, решителен и творчески характер. Личните му качества са от най-­висок поря­дък, но той е изправен пред огромни трудности в отношенията си с другите. Всички около него трябва да проявяват голямо раз­биране, защото той не е жесток по природа, а е просто невнима­телен и амбициозен.

Скъпоценни камъни, носещи щастие

Скъпоценните камъни с максимална полза са топаз и жълт диамант. Камъкът трябва да е в постоянен допир с кожата. Ако се носи на пръстен, трябва да се постави така, че камъкът да не е отдалечен от пръста.

Метали, носещи щастие

Щастливият метал за числото 1 е зла­тото и както в случая с камъка, носещ щастие, то трябва да е в постоянен допир с кожата. Независимо в каква форма се носи, златото трябва да тежи не по­малко от 2­3 грама, в противен слу­чай няма да има благотворен ефект.

Цвят, носещ щастие

Щастливият цвят е златист или бледо­жълт и както при камъка и метала, трябва да се носи постоянно. Подобен предмет с този цвят трябва винаги да се носи от въп­росния човек. Очевидно не е възможно всички дрехи да са от един и същ цвят, така че най­лесният начин да се носи нещо в щаст­ливия цвят, е носната кърпичка. Тя е малък предмет и има пре­димството, че влиза в допир с тези части на тялото, върху които има максимален ефект, тоест ръката, лицето или
челото.

Щастливи числа

Най-­благоприятни числа за числото 1 са:

  • Друго число 1. Подобните се привличат и човекът, спосо­бен най-­добре да разбере и помогне на друг, роден под същото число, е този, който притежава същите характеристики
  • Родените под влиянието на числата 10, 19 и 28
  • Виждате, че като се съберат отделните цифри на тези три чис­ла, се получава сумата 1 (нулата,макар че има значение, не за­сяга числовия анализ)
  •  Всички, родени под влиянието на числата 4,13, 22 и 31. Су­мата на цифрите е простото или независимо 4
Неблагоприятни числа
  • 2 и всички числа, в които сумата на цифрите е 2. Например: 11, 20 и 29. Ако се съберат 2 и 9, се получава 11, чиито цифри на свой ред при събиране дават 2
  • Числата 6, 15 и 26. Сумата на цифрите на последните две числа е 6
  • Числата 7, 16 и 25. Сумата на цифрите на последните две числа е простото число 7

За всички други числа може да се каже, че са неутрални и ня­мат особена връзка със субекта.

 Благоприятни дати

Благоприятните дати за всички, родени под това число, са простото число 1 и числа, сумата от чиито цифри дава простото число 1. Например: 10, 19 и 28.

Неблагоприятни дати

За родените на първо число, са числата 22, 24, 26, 28.

Благоприятни дни

Най-­благоприятните дни са неделя и поне­делник. Ако случайно тези дни се падат на 10, 19 или 28, благотворният ефект се усилва.

Неблагоприятни дни

За родените под влиянието на това чис­ло, най­-неблагоприятните дни са четвъртък, но ако този ден се падне под число, което съдържа единица, лошото влияние се на­ малява.

Благоприятен месец

За родените на първо число, най­-благоп­риятният месец е януари, което им носи много щастие.

Неблагоприятни месеци

За родените под влиянието на това число, най­-неблагоприятните месеци са август и ноември, които изискват големи грижи, свързани със здравето и личния живот.

Коментари (389)

Оставете коментар

Back to Top